Skip to main content

ላንጉአገ አስስስታኝቼ - አማርኛ

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ አማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል።ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-866-278-5833 (መስማትለተሳናቸው: 1-901-595-1040).

Close